Ładowanie

Odbiór zużytego sprzętu

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to urządzenia, których prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz urządzenia mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany, stanowiące jednocześnie odpad w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi będącymi częścią sprzętu w momencie pozbywania się go.

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami. Sprzęt taki można oddać bezpłatnie:

a) w przypadku urządzeń pochodzących z gospodarstw domowych, w punkcie sprzedaży, w którym zakupiono nowe urządzenie tego samego rodzaju oraz pełniące te same funkcje, co sprzęt sprzedawany;

b) w przypadku niemożliwości lub nieopłacalności naprawy, w punkcie serwisowym, w którym zareklamowano dane urządzenie;

c) w wyspecjalizowanym punkcie ZSEE (Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego) np www.elektroeko.pl/punkty-zbierania-elektrosmieci/

d) Sprzedawcy dostarczającemu nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje;

e) u dystrybutora prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, w przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez obowiązku zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

3. Zgodnie z art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688, z późn. zm.) przez zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych rozumie się zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.

4. Sprzedawca oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przypadku, gdy sprzęt z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

5. Sprzedawca oraz prowadzący punkt serwisowy obowiązuje zakaz przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przypadku gdy jest on niekompletny, tj. taki, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Procedura oddania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

1. W celu usprawnienia przebiegu procesu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wpisać w komentarzu w formularzu zamówienia, podczas zamawiania nowego urządzenia tego samego rodzaju i pełniącego te same funkcje, „Mam zużyty sprzęt do oddania”.

2. Przed przekazaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do odbioru należy:

 • odłączyć urządzenie od wszelkich instalacji wodnych, gazowych czy elektrycznych;
 • opróżnić zawartość urządzenia, w tym wylanie wody z pralki, opróżnienie lodówki;
 • zabezpieczyć urządzenie na czas transportu.

3. Bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapewniony jest wyłącznie z miejsca dostawy nowego urządzenia. Bezpłatny odbiór nie obejmuje zniesienia towarów wielkogabarytowych - towary te są odbierane przez przewoźnika spod wskazanego w adresie kupującego budynku mieszkalnego, bez opcji zniesienia towaru z konkretnego lokalu przed budynek.

4. Przekazany do odbioru zgodnie z niniejszą procedurą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie podlega zwrotowi.

Przykładowy rodzajów sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępnych w naszym sklepie

 • drukarki, laptopy, komputery, routery, switch
 • telefony, tablety, monitory, zasilacze 
 • radia, sprzęt audio
 • elektronarzędzia
 • sprzęt fotograficzne, video
 • drobny sprzęt sportowy

Czego nie można oddać

 • baterii
 • źródeł światła
 • odpadów chemicznych i medycznych
 • niekompletnego sprzętu

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).