Ładowanie

ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR).


Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php). Klient będący Konsumentem może w
szczególności uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona praw Konsumentów.
Sklep Internetowy został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu
unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne
do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form
pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za
jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest
jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za
pośrednictwem Platformy ODR, Sklep Internetowy nie ma obowiązku korzystać z
alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sklepu Internetowego
pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób.
Niezależnie od powyższego przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Sklepu
Internetowego to: sklep@drukson.pl