Ładowanie

  • Niniejsze zasady stanowią część Regulaminu sklepu drukson.pl
  • Finansowanie w formie leasingu za pośrednictwem Sprzedającego dostępne jest wyłącznie dla przedsiębiorców i tylko w stosunku do produktów oznaczonych na stronie internetowej specjalną ikoną informującą o dostępności takiego finansowania.
  • Sprzedający umożliwia finansowanie formie leasingu z końcowym wykupem, udzielanego przez spółkę BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000098813, posiadająca NIP 5213110063 oraz kapitał zakładowy w wysokości 40 000 000 zł, zwaną dalej Leasingodawcą.
  • Kupujący składa wniosek o zawarcie umowy leasingu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie sklepu, zaakceptowanie regulaminu i wypełnienie formularza dostępnego na stronie.
  • Po złożeniu wniosku przez Kupującego, Sprzedający przedstawia wstępną kalkulację. W razie akceptacji kalkulacji Kupujący przedkłada Sprzedającemu dokumenty wymagane przez Leasingodawcę i podpisuje ostateczny wniosek, który w razie akceptacji przez Leasingodawcę będzie stanowił umowę leasingu.
  • Ostateczną decyzję o zawarciu umowy podejmuje Leasingodawca. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za decyzję podjętą przez Leasingodawcę. Żaden dokument przedstawiany przez Sprzedającego nie ma charakteru wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  • Pozytywna decyzja Leasingodawcy o zawarciu umowy leasingu jest podstawą wydania produktu Kupującemu.
  • Dane osobowe przekazywane przez Kupującego w związku z wnioskowaniem o zawarcie umowy leasingu będą przetwarzane przez Leasingodawcę w celu zawarcia i wykonania umowy leasingu, a przez Sprzedającego jako podmiot, któremu Leasingodawca powierzył przetwarzanie tych danych.
  • W razie negatywnej decyzji Leasingodawcy Sprzedający niszczy lub zwraca Kupującemu dokumenty, w tym zawierające dane osobowe, chyba że Kupujący wyrazi życzenie ich zachowania przez Sprzedającego dla innych celów.